DB2P - Uw mogelijkheden & verplichtingen
FR NL
Welkom  >  Werkgever en vennootschap  >  Werkgever en vennootschap  >  Uw mogelijkheden & verplichtingen

UW MOGELIJKHEDEN & VERPLICHTINGEN

 1. Opgelet, sinds 2019 is de berekening van de Wijninckxbijdrage gewijzigd. De huidige formule is niet meer dezelfde als die voor de bijdragejaren 2012 tot 2018. In onderstaande documenten en handleidingen is enkel de berekeningswijze voor de bijdragejaren 2012-2018 beschreven. Meer informatie over de Wijninckxbijdrage sinds 2019 kan u nalezen in de rubriek ‘Wijninckxbijdrage’. 

   

 2. Sinds 2011, zijn verzekeraars en pensioenfondsen die aanvullende pensioenen beheren, verplicht dit aan te geven. Ook uw pensioeninstelling heeft informatie aan Sigedis overgemaakt. Uw verzekeraar of pensioenfonds registreert uw pensioentoezegging(en), deelt de kenmerken hiervan mee en geeft jaarlijks een stand van zaken over de opgebouwde rechten van de aangeslotenen en de financiering hiervan. Een online toegang voor werkgevers en vennootschappen maakt nu van DB2P een multifunctioneel instrument voor u.

 3. DB2P biedt heel wat voordelen…

  Vanaf nu kan u online de meest recente gegevens bekijken die over u, als inrichter of sponsor van een aanvullend pensioen, gekend zijn. U kan uw eigen pensioendossier raadplegen en zien welke pensioentoezeggingen uw pensioeninstelling voor u heeft aangegeven (zowel de collectieve ondernemingsplannen als de individuele toezeggingen). Voor elke toezegging worden de kenmerken meegedeeld (zoals o.a. de datum van inwerkingtreding) alsook de documenten waarin de rechten en verplichtingen van de betrokken partijen worden bepaald (zoals o.a. het pensioenreglement of eventueel de collectieve arbeidsovereenkomst).

  U kan nagaan of de gegevens, die over u gekend zijn, volledig en correct zijn. Dit is belangrijk omdat uw bijdragen en premies voor de pensioenopbouw van uw personeelsleden vanaf volgend jaar niet langer fiscaal aftrekbaar zijn als uw dossier in DB2P niet in orde is.

  Verder krijgt u nu ook toegang tot gegevens die u kunnen helpen bij de berekening van uw sociale zekerheidsbijdragen. Het gaat om informatie die toelaat om enerzijds de bijzondere werkgeversbijdrage van 8,86% op aanvullende pensioenpremies juist aan te geven en anderzijds de bijzondere bijdrage van 3% op hoge aanvullende pensioenopbouw (de zogenaamde Wijninckxbijdrage) te berekenen.

 4. … maar brengt ook verplichtingen met zich mee

  DB2P kan in sommige gevallen echter ook verplichtingen met zich meebrengen. Zo heeft u, als werkgever of vennootschap, ook een rol te spelen bij het in orde houden van uw DB2P-dossier en zal u eventueel bepaalde onderdelen zelf moeten aangeven.

  Eerst en vooral kan uw verzekeraar of pensioenfonds uw dossier maar correct overmaken aan DB2P, als hij over alle nodige informatie beschikt. Voor bepaalde mee te delen gegevens is de pensioeninstelling immers afhankelijk van de informatie die door u wordt aangeleverd. Zo kan bijvoorbeeld de procedure die u heeft gevolgd bij de invoering van uw toezegging maar aangegeven worden als u de pensioeninstelling daarvan op de hoogte brengt. Het is dan ook belangrijk dat u de informatie waar uw pensioeninstelling om vraagt steeds daadwerkelijk en tijdig bezorgt. Zo kan uw verzekeraar of pensioenfonds zijn aangifteverplichtingen vervullen en uw dossier correct overmaken aan DB2P.

  Maar ook na dat dit is gebeurd, kan u nog reageren op de gegevens die over u gekend zijn. Als u vaststelt dat de meegedeelde informatie niet helemaal juist is, kan u dat melden via de online toepassing. Via de mogelijkheid ‘Een fout melden’ kan u aangeven dat bepaalde kenmerken of documenten niet correct zijn.

  Bent u het niet eens met de manier waarop uw pensioeninstelling de toezeggingen heeft geregistreerd, dan kan u daar ook op reageren. Heeft uw verzekeraar bijvoorbeeld twee toezeggingen geregistreerd in DB2P, maar beschouwt u deze echter samen als één globale toezegging? Dan biedt de online toepassing de mogelijkheid om uw visie hierover mee te delen.

  De aangifteverplichtingen van uw pensioeninstelling beperken zich echter tot de toezeggingen waarvoor u hen met de uitvoering heeft belast. Heeft u nog één (of meerdere) pensioentoezeggingen voor één bepaalde werknemer of zelfstandige bedrijfsleider die u intern financierde en die dus niet zijn ondergebracht bij een pensioenfonds of verzekeraar, dan moet u die zelf aangeven aan DB2P. 

 5. DB2P, meer concreet…
  1. Documentatie over uw DB2P-dossier

   Meer uitgebreide informatie over de inhoud van uw DB2P-dossier, de situaties waarin deze inhoud nuttig of zelfs noodzakelijk is en meer informatie over uw verplichtingen ten aanzien van DB2P, kan u terugvinden in: 

    

   Deze documenten zijn het laatst geüpdatet op 23/1/2015. Ondertussen is de Wijninckxbijdrage nog aangepast:

   • Sinds het bijdragejaar 2018 is het bijdragepercentage verhoogd van 1,5% naar 3% (door de Pro-grammawet van 25 december 2017 (Titel 2, Hoofdstuk 2)). Als er in documentatie en handlei-dingen verwezen wordt naar de bijzondere bijdrage van ‘1,5%’, dan moet dit vanaf het bijdrage-jaar 2018 gelezen worden als de bijzondere bijdrage van ‘3%’.
   • Sinds 2019 is de berekening van de Wijninckxbijdrage gewijzigd. De huidige formule is niet meer dezelfde als die voor de bijdragejaren 2012 tot 2018. In deze documenten en handleidingen is enkel de berekeningswijze voor de bijdragejaren 2012-2018 beschreven. Meer informatie over de Wijninckxbijdrage sinds 2019 kan u nalezen in de rubriek ‘Wijninckxbijdrage’.

    

   Is uw rol en die van uw pensioeninstelling nog niet helemaal duidelijk? In dit overzicht worden uw verplichtingen en die van uw pensioeninstelling in het kader van DB2P nog even op een rijtje gezet.

  2. Handleidingen voor de onlinedienst

   Wenst u scherm per scherm begeleid te worden doorheen de onlinedienst?

   Deze handleidingen helpen u bij het navigeren doorheen de onlinedienst en geven aan waar u de nodige ondersteuning (verklarende woordenlijst, lijst van veel gestelde vragen, …) kan vinden.

  3. Handleidingen voor het dashboard